„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Członkostwo w LGD

20.03.2023
Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” Członkami Stowarzyszenia mogą być:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne, w tym jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem partii politycznych,
przy zachowaniu zasady inkluzywności, tj. otwartości na nowych członków (brak ograniczeń dla podmiotów chcących zostać nowymi członkami).
LGD zapewnia swobodny i niedyskryminujący dostęp do członkostwa w LGD wszystkim podmiotom zarówno z obszaru LGD, jak i spoza niego.

Stowarzyszenie może posiadać członków:
- zwyczajnych,
- wspierających,
- honorowych.

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy złożyć do LGD deklarację członkostwa.
Instrukcja wypełniania deklaracji:
Należy pobrać z Biura LGD lub ze strony internetowej LGD aktualnie obowiązujący formularz stosownej deklaracji (dokument powinien być wydrukowany dwustronnie).
Deklarację należy wypełnić czytelnie na pierwszej stronie oraz odręcznie podpisać i/lub opieczętować.
Deklarację należy przedłożyć do Zarządu LGD za pośrednictwem Biura LGD.
Osoba prawna przedkłada Zarządowi dodatkowo dokument potwierdzający wolę Osoby prawnej do wstąpienia do LGD w trybie przewidzianym we własnych przepisach, wyznaczając przedstawiciela (reprezentanta).

Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd LGD. W przypadku odmowy przyjęcia Kandydata do LGD jest on zawiadamiany w formie pisemnej o podjętej w tej sprawie uchwale Zarządu. Na odmowę przyjęcia do LGD przysługuje kandydatowi odwołanie do Walnego Zebrania Członków (WZC) w terminie 14 dni od daty skutecznego doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym WZC, a jego decyzja jest ostateczna.