„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

Strategia na lata 2023-2027

Strategia na lata 2023-2027 - otwórz -  

Cele LSR 2023-2027 wraz z przypisanymi przedsięwzięciami:


CEL 1. Obszar objęty działaniami wspierającymi ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu

Przedsięwzięcie P.1.1 Ochrona powietrza - termomodernizacja obiektów wraz z elementami OZE
Przedsięwzięcie P.1.2 Rozwijanie zasobooszczędnej działalności gospodarczej
Przedsięwzięcie P.1.3 Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci

CEL 2. Obszar aktywnych społeczności działających na rzecz rozwoju społecznego, gospodarczego w zakresie usług dla ludności oraz ochrony dziedzictwa lokalnego
Przedsięwzięcie P.2.1 Działania wspierające proces włączenia społecznego osób w niekorzystnej sytuacji, seniorów oraz ludzi młodych
Przedsięwzięcie P.2.2 Wsparcie rozwoju usług dla ludności poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie P.2.3 Wsparcie partnerów społecznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji pozarządowych
Przedsięwzięcie P.2.4 Działania służące ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi
Przedsięwzięcie P.2.5 Aktywizacja liderów lokalnych oraz członków LGD dla lepszej animacji i integracji lokalnych społeczności

CEL 3. Obszar wyposażony w niekomercyjną infrastrukturę publiczną
Przedsięwzięcie P.3.1 Lepszy dostęp do małej infrastruktury publicznej

CEL 4. Obszar o ułatwionym dostępie do dobrej jakości edukacji przedszkolnej i szkolnej
Przedsięwzięcie P.4.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej
Przedsięwzięcie P.4.2 Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności