„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2024 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski”.

LGD na szkoleniu

Data publikacji:
szkolenie1.webp
W dniu 15 kwietnia 2024 r. w Poznaniu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Okno Południowej Wielkopolski" wraz przedstawicielami pozostałych wielkopolskich Lokalnych Grup Działania uczestniczyło w szkoleniu zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Szkolenie dotyczyło programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 z działania 8.01 Wspieranie rozwoju programowanego w Lokalnych Strategiach Rozwoju (RLKS).
Na szkoleniu omówiono dokumentację dotyczącą naboru w ramach Działania 08.01 FEW 2021-2027, w tym: przedstawiono informację nt. procedury naboru i oceny projektów, zaprezentowano Lokalny System Informatyczny (LSI 2021+) wraz z zasadami wypełniania wniosku o dofinansowanie, przedstawiono formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektu oraz najważniejsze obowiązki promocyjno-informacyjne dla wnioskodawców i beneficjentów.